Est, michi crede, mithos vestis set fabula mithos.

Sources: Serlo, AppIIA M9 ; Ca ; Graecismus, 10.248 (sec. berg)

Terms: mithos