Mater, Achille, Tetis; soror Occeani dea Thetis.

Sources: Serlo, AppIIA T4 ; Da

Terms: thetis, tetis