• 2 (source): A feda Venere numquam venere Sicani.
  • 93 (source): Cum omnia uenere uenere pericula mille
  • 356 (source): Martem cum uenere superi uenere videre