• 532 (source): Prodimus hic nosmet si non prodimus in hostes.