Prodimus hic nosmet si non prodimus in hostes.

Sources: Gra 7r.27 ; Acc 82v.20

Terms: prodimus